رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری و دبیر ستاد خدمات سفر شهرستان علی آبادکتول :اقامت گردشگران در ایام نوروز درحوزه شهرستان نسبت به سال گذشته ۳۰۶ درصد رشد داشته است

رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری و دبیر ستاد خدمات سفر شهرستان علی آبادکتول :اقامت گردشگران در ایام نوروز درحوزه شهرستان نسبت به سال گذشته ۳۰۶ درصد رشد داشته است

رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری و دبیرستادخدمات سفر شهرستان علی آبادکتول :اقامت گردشگران در ایام نوروز در حوزه شهرستان نسبت به سال گذشته 306 درصد رشد داشته است. به گزارش خبرنگار کمالان نیوز:سید میثم رئیسی رئیس...