معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی‌آبادکتول از حمایت پایان‌نامه دانشجویی این واحد دانشگاهی از سوی بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان خبر داد.

 به گزارش گروه پزشکی و اجتماعی کمالان نیوز:روح الله سمیعی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول در راستای توسعه فعالیت های پژوهشی و افزایش همکاری دانشگاه با بخش صنعت و رفع مشکلات و نیازهای فعلی مراکز بهداشتی و درمانی از تائید و حمایت پایان‌نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد از سوی مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی، بخش توسعه تحقیقات بالینی خبر داد.

وی گفت: پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع «رابطه هوش هیجانی و عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد در بیمارستان» از سوی علیرضا مراغه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی و به راهنمایی دکتر‌محمودرضا مستقیمی از سوی بخش توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی تائید و مورد حمایت مالی قرار گرفت.

سمیعی ادامه داد:این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و اعتماد در بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان انجام گرفته است که از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی –پیمایشی بوده و با هدف کاربردی انجام شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول با بیان اینکه جامعه آماری پژوهش را کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان با ۷۰۰نفر پرسنل تشکیل می‌دهند، افزود:ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ها هستند که برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه لو و کیوئو، سنجش رضایت شغلی از پرسشنامه سباستیانو و همکاران، سنجش اعتماد از پرسشنامه ژنگ و همکاران و برای سنجش کارکنان از پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان مقیمی و رمضان در این پژوهش استفاده شده است.

وی در پایان تصریح کرد:نتایج کسب شده از این پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش هیجانی و هر یک از متغیرهای عملکرد کارکنان، رضایت شغلی و اعتماد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و رضایت شغلی و اعتماد در رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان نقش میانجی دارند.

گفتنی است این پایان‌نامه سومین پایان‌نامه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول است که مورد حمایت و تایید دستگاه اجرایی قرار گرفته است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :