انتخابات مجلس یازدهم دروازه توسعه علی آبادکتول/توسعه ،شهروندان توسعه یافته می خواهد.

به گزارش گروه سیاسی کمالان نیوز: شهرستان علی آبادکتول علی رغم وحدت مثال زدنی، امنیت مطلق و پایدار و مشارکت فعال شهروندان در حوزه های سیاسی و اجتماعی هنوز با مشکلات عظیمی نظیر محرومیت و عدم توسعه مواجه است.

اگرچه این شهرستان بستر مساعد برای حرکت در مسیر محرومیت زدایی و توسعه را دارا می باشد و همواره مناصب تصمیم گیری آن به طور مستقیم از سوی شهروندان انتخاب می شود اما دستاوردی ملموس در راستای اهداف توسعه ای که تولید، رونق و اشتغال و مالا رفاه را به همراه دارد مشاهده نمی شود.

هر ۴ سال یکبار مشارکت فعال شهروندان این شهرستان در فضای رقابتی و شفاف در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا در کنار انتخابات دیگر نماد گردش نخبگان تلقی شده که نتایج آن ظرفیت حائز اهمیتی برای اهداف عالی شهرستان تعریف می شود.

با توجه به شرایط فعلی این شهرستان می توان به این نتیجه رسید که بخش بزرگی از ضعف حرکت در مدار توسعه به انتخاب شهروندان باز می گردد.

توسعه، شهروندان توسعه یافته می خواهد که صرف نظر از تعلقات سیاسی ،قومی و حتی با عبور از آن انتخابی صحیح در راستای منافع عمومی اتخاذ نمایند.

انتخابات مجلس یازدهم این فرصت را در اختیار شهروندان قرار می دهد تا با انتخاب نیروهای با تجربه، مستقل، فراقومیتی و فراجناحیِ با برنامه از تکرار مکررات عبور و علی آباد مستعد پیشرفت را در مدار محرومیت زدایی و توسعه قرار دهیم.

گفتنی است انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه علی آباد کتول در دوم اسفند ۹۸  درحالی برگزار می شود که به دیدگاه کارشناسان سیاسی یکی از پرشورترین انتخابات در سطح استان گلستان خواهدشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :