در مراسمیحمیدی به عنوان مدیر جدید دخانیات گلستان معرفی شد.

به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: با حضور فضل اللهی معاون برنامه ریزی،معصومی معاون تولید،احضاری مدیردفترحراست مرکزی شرکت دخانیات ایران و جمعی از معاونین ومدیران و روسای ادارات، مراسم معارفه حمیدی به عنوان مدیر جدید مجتمع دخانیات گلستان برگزار شد.

لازم به ذکر است وی بومی و اهل شهرستان علی آبادکتول و دارای تجربه کاری مناسبی می باشد که می تواند با این تجربه خود در راس مجتمع دخانیات گلستان باعث رشد و توسعه صنعت توتون استان شده و با نجات این صنعت، از بیکاری سیل عظیمی از مردم شاغل در این صنعت جلوگیری کند.

پیش از این حاجیلری عهده دار این سمت بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :