مسئول گروه جهادی مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آبادکتول: در زمینه های مختلف فرهنگی، خدماتی را به مردم مناطق محروم ارائه می دهیم

مسئول گروه جهادی مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آبادکتول: در زمینه های مختلف فرهنگی، خدماتی را به مردم مناطق محروم ارائه می دهیم

مسئول گروه جهادی مدرسه علمیه شهیده بنت الهدی علی آبادکتول اظهارداشت: در زمینه های مختلف فرهنگی، خدماتی را به مردم مناطق محروم ارائه می دهیم. به گزارش گروه اجتماعی کمالان نیوز: خانم خدیجه الازمنی، مسئول گروه جهادی مدرسه...