هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول:۱۴ پروژه کلنگ زنی در ایام فجر در شهرستان علی آبادکتول خواهیم داشت

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول:۱۴ پروژه کلنگ زنی در ایام فجر در شهرستان علی آبادکتول خواهیم داشت

هدایتی کتولی فرماندار علی آبادکتول اظهارداشت:14 پروژه کلنگ زنی در ایام فجر در شهرستان علی آبادکتول خواهیم داشت. به گزارش خبرنگار کمالان نیوز:اولین نشست خبری اصحاب رسانه علی آبادکتول با حسن هدایتی کتولی فرماندار...